Polityka prywatności

Na podstawie art. 13 ust. 1,2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO.
Administratorem Pana/Pani Danych jest:
Kancelaria Radcy Prawnego Przemysław Szczepanowski z siedzibą w Grudziądzu, ul. Waryńskiego 4 lok. 11-12, 86-300 Grudziądz.
Dane kontaktowe administratora:
ul. Waryńskiego 4 lok. 11-12, 86-300 Grudziądz, tel. 502 768 201, e-mail kancelaria@przemyslawszczepanowski.pl
Zakres i cele przetwarzania danych osobowych:
zawarcie i wykonanie umowy, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, w tym w szczególności umowy obsługi prawnej bądź umowy o świadczenie usług na rzecz Kancelarii przez dostawców takich usług;
wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na administratorze danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, wynikających z prawa Unii lub prawa polskiego;
do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub stronę trzecią na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, za które administrator uznaje w szczególności: dochodzenie, ustalenie i obronę przed roszczeniami, zapobieganie oszustwom, zapewnienie bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego, stosowanie systemów kontroli wewnętrznej, ustalanie konfliktów interesów i naruszeń etycznych w zakresie niezbędnym do przeciwdziałania nadużyciom, w celach archiwalnych i statystycznych, jak również świadczenie usług na rzecz klienta, w sytuacji, w których interes klienta jest nadrzędny wobec interesów, praw i wolności osoby, których dane dotyczą
Podstawą do przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest:
a) art. 6 ust. 1 lit. b RODO (przetwarzanie jest niezbędne do realizacji umowy cywilnoprawnej, której jest Pan/Pani stroną)
b) art. 6 ust. 1 lit. c RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze, wynikających z obowiązujących przepisów prawa)
c) art. 6 ust. 1 lit. f RODO (przetwarzanie jest niezbędne do celów takich jak ewentualna konieczność odpierania lub realizacji roszczeń cywilnoprawnych, wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, takich jak ochrona praw majątkowych oraz niemajątkowych)
d) art. 6 ust. 1 lit. a RODO (w pozostałych przypadkach, gdy Pani/Pana dane przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i w celu określonym w treści zgody)
Informacja o przekazywaniu danych do innych podmiotów:
Dane mogą być przekazywane podmiotom świadczącym na rzecz Administratora w związku z podpisaną umową powierzenia przetwarzania danych osobowych usługi księgowe, informatyczne oraz z innymi kancelariami prawniczymi. Jednakże w każdym przypadku podmioty te będą zobowiązane do zachowania poufności Państwa danych osobowych oraz do przetwarzania ich zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych oraz odpowiednimi instrukcjami Kancelarii.
Pana/Pani dane nie są przekazywane do organizacji międzynarodowych oraz państw trzecich.
Okres przechowywania danych:
Będziemy przechowywać Pani/Pana dane osobowe przez okres trwania umowy, a następnie przez okres wymagany przepisami prawa, jednakże nie krótszy niż do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z zawarciem i realizacją umowy.
Ma Pan/Pani prawo do:
żądania od administratora dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do zażądania zaprzestania przetwarzania i prawo do przenoszenia danych. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj.: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
Pana/Pani dane:
Nie podlegają zautomatyzowanemu systemowi podejmowania decyzji ani profilowaniu.